NGV6NWVbMWV9MGJbMWV8NWp7M7csynIkynwdxn1c
Statistik Santri

Statistik Santri

 KMI Putra

Jumlah santri Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah :
  • 60 KMI Putra

KMI Putri

Jumlah santri Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah :
  • 78 KMI Putri

Ma'had Aly

Jumlah santri Ma'had Aly Ar-Rasyid Putri :
  • 60 Mahad Aly

Total Jumlah Santri

Jumlah seluruh santri Pondok Pesantren Ar-Rasyid
  • 60 Santri & 138 Santriwati

Update : 10 November 2022
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.
Kontak kami via WhatsApp