NGV6NWVbMWV9MGJbMWV8NWp7M7csynIkynwdxn1c
Statistik Santri

Statistik Santri

 KMI Putra

Jumlah santri Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah :
  • 62 Santri
  • 4 Kelas

KMI Putri

Jumlah santri Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyyah :
  • 43 Santriwati
  • 3 Kelas

Ma'had Aly

Jumlah santri Ma'had Aly Ar-Rasyid Putri :
  • 61 Mahasantriwati
  • 13 Mahasantriwati dalam masa pengabdian
  • 3 Kelas

Total Jumlah Santri

Jumlah seluruh santri Pondok Pesantren Ar-Rasyid
  • 179 Santriwan & Santriwati
  • 10 Kelas

Update : 23 November 2021
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.
Kontak kami via WhatsApp